Happy Birthday Sherry

Happy Birthday to you.

Happy Birthday to you.

Happy Birthday Dear Sherry.

Happy Birthday to you!